La present política de privacitat Finques Casademont SL, d’ara endavant, el prestador, informa el tractament que fem de les dades personals que facilitin o vagin a facilitar en la seva navegació, i de la política de protecció de dades que s’aplicarà sobre aquestes dades, per que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar-los, continuant la navegació.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT i TITULAR DEL DOMINI: L’entitat titular d’el Domini: https://fcasademont.com/ (en endavant, el lloc web) i responsable de l’tractament de dades personals, és Finques Casademont S.L. amb domicili social PASSEIG DEL revellí, 1 – EN 7 C.P. 51001 Ceuta, amb CIF n.º: B11954948 i inscrita en el Registre Mercantil de Ceuta amb Tom 48, Foli 193, Full 20. Telèfon: Tel: 93.275 61 31 i E-mail: casademont@fcasademont.com

FINALITATS DE TRACTAMENTEl tractament de les seves dades personals com a finalitat poder prestar-li els serveis jurídics o d’assessoria que contracti, així com resoldre-li dubtes i ajudar-lo en el procés de contractació. Les operacions previstes per realitzar el tractament són: · REMISSIÓ DE COMUNICACIONS RELACIONADES AMB ELS SERVEIS CONTRACTATS: per email i telèfon o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar tota comunicació en el marc dels serveis contractats. · CONSULTES : Resolució de consultes relacionades amb el serveis, així com l’enviament i recepció de documentació relacionada amb els mateixos. FACTURACIÓ: gestió de la facturació de l’empresa, gestió de cobrament dels serveis.


CONSERVACIÓ DE LES DADES: les dades subministrades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos. A més de l’tractament general de el punt anterior, s’han d’observar les particularitats sobre conservació de les dades: Dades de facturació: termini de conservació de 4 anys (Art. 66 i següents de la Llei general tributària), termini de conservació de 6 anys Art. 30 de l’Codi de comerç sobre els llibres de comptabilitat i factures), per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes de l’ tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el termini es passarà a la seva destrucció.

LEGITIMACIÓ: Finques Casademont S.L. es basa en l’execució de l’contracte de serveis subscrit amb el client per poder complir amb les finalitats descrites anteriorment. Totes les dades personals que tractem són necessaris i pertinents per a la prestació de serveis corresponent. En els casos en què sigui necessari, Finques Casademont S.L. obtindrà el consentiment exprés i inequívoc de l’titular mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

DESTINATARISFinques Casademont S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, excepte obligació legal. Qualsevol excepció a aquesta norma, requerirà el seu previ consentiment exprés informat, i inequívoc.

DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’USUARI:La vigent legislació en matèria de protecció de dades li atorga els següents drets.Modificació de la seva informació: dret a la rectificació de la seva informació personal incorrecta o incompleta. Accés a les dades i portabilitat: Té accés en tot moment a la informació que ens ha facilitat. Pot sol·licitar còpia d’aquesta informació d’ús comú, i sol·licitar-nos que remetem aquesta informació a un altre proveïdor de serveis (en la mesura que resulti tècnicament possible). Revocació de l’consentiment. Vostè pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, enviant-nos una comunicació en aquest sentit. Aquesta revocació no afecta la validesa de l’tractament de les seves dades realitzat amb anterioritat a la mateixa. Restricció del tractament de les dades, supressió de les dades. Vostè dret a limitar la manera en què fem ús de la seva informació personal, particularment en aquells casos en què: I) vostè impugni la veracitat de la seva informació personal; II) el tractament de les dades sigui il·lícit i vostè s’oposi a l’eliminació de la seva informació personal; III) ja no necessitem la seva informació personal per al seu tractament però vostè sol·liciti la informació per a la incoació, l’exercici o la defensa d’accions legals, o IV) vostè s’hagi oposat a el tractament. Oposició a el tractament de les dades. Vostè té dret a que les seves dades no siguin tractades per a fins concrets. En aquest cas, deixarem de tractar les seves dades personals per a aquests fins tret que puguem demostrar que hi ha causes justificades i convincents per realitzar aquest tractament o llevat que aquest tractament sigui necessari per a la incoació, l’exercici o la defensa d’accions legals. Exercici d’aquests drets: Per a l’exercici d’aquests drets, ha de remetre una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, a través dels mitjans baix consignats. Si davant la sol·licitud realitzada en exercici dels seus drets, no rebés resposta en temps i forma per la nostra part, o no trobarà aquesta satisfactòria, l’informem que l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es ).· CORREU ELECTRÒNIC dirigit a la direcció casademont@fcasademont.com amb assumpte Protecció de Dades. Aquest enviament s’ha de fer des de l’adreça de correu electrònic que va incloure en el / els formularis / s. En cas contrari, les seves dades no li seran mostrats, per no considerar suficientment provada la seva identitat. · DIRECTAMENT EN PERSONA O PER CORREU POSTAL: Dirigit a l’adreça social al passeig de Passeig de l’Revellí, 1 / 51001- Ceuta. MESURES DE SEGURETATDe conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, i en particular en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Finques Casademont SL. Està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. En tot cas, Finques Casademont S.L .. té implementats els mecanismes suficients per: 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tratamiento.2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o técnico.3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat de l’tractament.4. Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas necessari. Finques Casademont S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Finques Casademont SL. Ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades pel titular a Finques Casademont SL .. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MENORS D’EDAT: Queda prohibit l’accés i ús de l’portal als menors d’edat. El prestador del Lloc Web https://fcasademont.com/ no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari. El prestador del Lloc Web recorda als usuaris majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són o no apropiats per a l’edat d’aquests últims. El prestador del Lloc Web els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis dels Llocs Webs als quals els seus fills poden tenir accés i quins no.

XARXES SOCIALS:Finques Casademont S.L .. compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Linkedin) coneixent-se en tots els casos responsable de l’tractament de les dades dels seus seguidors, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (d’ara endavant, seguidors). El tractament que Finques Casademont S.L .. durà a terme amb aquestes dades serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Finques Casademont S.L. podrà informar als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves notícies, activitats, promocions. En cap cas Finques Casademont S.L. extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això. Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de l’seguidor quedi supeditat a la modificació de l’perfil personal d’aquest, Finques Casademont S.L. l’ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

DURADA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT: Finques Casademont S.L .. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, la present Política de Privacitat, publicant els canvis en el Lloc Web. Així mateix, podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals / Polítiques que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi haurà llegir-les periòdicament. Amb independència del que disposa, Finques Casademont S.L .. podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.