1.-INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté l’avís legal (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) que ha estat elaborat en compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l’accés i ús a aquest lloc web www.fcasademont.com (en endavant la “Web”).

2.-DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la web són els que figuren a continuació: FINQUES CASADEMONT S.L (en endavant, el “Titular de la web”) Número d’identificació: B11954948 Domicili: Carrer Banys Nous, 11 – Principal, 08002 Barcelona – Email: casademont@fcasademont.com

3.-ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L’accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que disposen les presents Condicions Generals, sense perjudici de les condicions particulars que siguin d’aplicació a serveis concrets inclosos en la mateixa. El simple accés i la utilització de la Web atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari” en singular, i els “Usuaris” en plural) de la web i comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari, de l’ total contingut de les Condicions Generals en la versió publicada a la web en el moment de l’accés.

4.-ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda en la web, així com en les presents Condicions Generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, i és responsabilitat de l’Usuari revisar-les en el moment de cada accés i / o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació en la versió de les Condicions Generals que siguin vigents en el moment d’ús o contractació.

5.-OBLIGACIONS DE L’USUARI

5.1. Veracitat de la informació. L’Usuari declara i s’obliga a que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web sigui certa, veritable, completa, precisa i que estigui autoritzat per divulgar-la.

5.2. Compliment de la legalitat. L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que disposen les Condicions Generals, així com amb la moral, la bona fe i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar la web amb fins il·lícits, contraris al que estableixen les Condicions Generals, o de forma lesiva per als drets i interessos de l’Titular del web o de tercers. El Titular de la web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l’accés i / o utilització del seu web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incompleixi amb la presents Condicions Generals.

5.3. Responsabilitat de l’Usuari. L’Usuari haurà d’utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la web pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, d’l’incompliment per part de l’Usuari de les condicions generals.

6.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del Titular de la web o el titular del web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7.- CONTINGUTS D’ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre d’altres, enllaços d’hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents de la web o llocs web de tercers (en endavant, “Links”). La utilització de Links no implica que existeixi dependència amb el Titular del web, llevat que es digui expressament el contrari, ni suposa l’acceptació, aval o recomanació per part de l’Titular del Web dels continguts o serveis per ells oferts, ni garantia alguna a l’Usuari. Per tant, l’Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d’aquests Links, quedant el titular del Web exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les que s’accedeixi a través dels enllaços.

De la mateixa manera, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i la web no impliquen, per la seva mera existència, relació legal entre la web i la web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part de l’Titular del web de la seva existència i contingut.

8.- LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el titular del Web s’eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu: 1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es pugui produir en la transmissió i funcionament del web, que tinguin origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d’internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.), o que hagués estat causat per mala fe de l’Usuari. 2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la web o de les webs d’enllaç, i que resultin en una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, o en altres il·lícits civils o penals. 3. De les reclamacions de tercers que es derivin de l’ús indegut per l’Usuari del Web. 4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el titular del Web. 5. De l’accés i ús del Web a continguts no aptes, així com l’enviament de dades, per part de menors d’edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requereixi, i és responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors al seu càrrec evitin l’accés i ús a continguts no aptes. 6. Dels errors o omissions, o desactualització dels continguts publicats a la web. 7. De les dades incerts, imprecisos, incorrectes o incompletes facilitades per l’Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i / o contactar amb l’Usuari.

9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar de forma integral.

10.- LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals, així com, totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l’usuari i el titular del Web per l’accés i utilització del Web, s’interpretaran i regiran de conformitat amb la llei espanyola.